Styret består av følgende medlemmer:

Tormod Melnæs - på valg 2022

Line Schi

Anne Lein - på valg 2022

Bent Reidar Eriksen - på valg 2022

Nina Ullnæss

1. varamedlem er Einar Bjorvand (2 år)

2. vara er Jo Frislid (2 år)

 

STIFTELSESDOKUMENT FOR STIFTELSEN ASKIM PRESTEGÅRD

Den 14.04.2018 besluttet følgende stifter å stifte Stiftelsen Askim Prestegård:

Askim Menighetsråd (organisasjonsnr.: 921 128 185)

Kirkegata 31, 1814 ASKIM

1. FORMÅL

Stiftelsens formål er:
A          å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr. 99 - bnr. 1 i Askim kommune.
B          å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

2. GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank.

3. VEDTEKTER


Stiftelsens vedtekter fremgår av vedlagte dokument av 14.03.2018

4. STYRET

Styret består av følgende medlemmer:

Tittel Navn Varighet
Leder Tormod Melnæs 2 år
Medlem Marit Svinningen 2 år
Medlem Magne Torbjørnsen 2 år
Medlem Nina Ullnæss 1 år
Medlem Line Schie 1 år
Varamedlem Hans Moesgaard 2 år
Varamedlem Bent Reidar Eriksen 2 år

5. UNDERSKRIFT

Undertegnede erklærer med sin underskrift Stiftelsen Askim Prestegård som stiftet.

Askim, 14. mars 2018

Gunnar Aandstad        Odd Kenneth Sydengen         Jo Frislid  Øyvind Woie

Ulf Tore Kolstad           Anne Kjersti Torp Halvorsen              Cato Førrisdahl

Marit Fredheim           Tommy Hågensen                     Eva Witzøe prost               

sokneprest                    kirkeverge fffffffffff

Den Norske Kirke

Askim menighet

Kirkegata 31

1814 Askim                                                                                         

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ASKIM PRESTEGÅRD

(gjelder fra 14. april 2018)

Stiftelsen vedtekter skal være som følger:                           

§1  Stiftelsen Askim Prestegård er opprettet av Askim menighetsråd

§2  Stiftelsens formål er:

A : å leie eller eie, helt eller delvis, Askim prestegård, gnr 99 - bnr 1 - i Askim kommune.

B: å forvalte og drifte prestegården innenfor en åpen kirkelig og kulturell sammenheng, i tråd med historie og tradisjon.

§3  Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000,-, som er overført stiftelsens konto i Askim og Spydeberg sparebank

§4  Stiftelses-styret velges av Askim menighetsråd, og består av 4 medlemmer, pluss styreleder og to vararepresentanter. Menighetsrådet velger i tillegg styrets leder.
Tjenestetiden er to år for samtlige. Av de valgte styremedlemmer skal to etter loddtrekning velges for ett år ved første gangs valg.
Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Styret møtes etter behov, eller når styreleder eller to styremedlemmer ber om det. Styrets signatur innehas av et samlet styre.

§5  Styrets oppgave er å ivareta driften av stiftelsen, jfr. §2, og sørge for forsvarlig økonomisk og administrativ drift innenfor de lover og regler som til enhver tid gjelder. Årsmelding og regnskap legges frem for stifterne til orientering.

§6  Endring av vedtektene og eventuell oppløsning av stiftelsen krever 2/3 flertall i styret, og må godkjennes av det organ som til enhver tid ivaretar tilsynet i henhold til stiftelseslovens regler. Ved oppløsning overføres stiftelsens eiendeler til Askim Menighetsråd.